Новини

Проект Програма за развитие на селските райони
  • Проект Програма за развитие на селските райони

Проект Програма за развитие на селските райони

2017-03-27 17:15

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Биопрограма ЕАД, в качеството си на бенефициент по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), е в изпълнение на проект:

 

„Изграждане на цех за преработка на медицински и ароматни култури.

 

Основната цел на проекта е:

1. Разширяване продуктовия асортимент на компанията, чрез добавянето на нови, търсени на пазара биологично чисти продукти.

Общата цел на проекта е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „Биопрограма“ ЕАД, чрез предлагането на търсени на пазара нови продукти.

Специфичните цели на проекта са:

1.         По-добро използване на факторите за производство;

2.         Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

3.         Подобряване енергийната ефективност на предприятието.

 

Основната пазарна цел залегнала в стратегията за развитие на „Биопрограма“ ЕАД в средносрочен план, е свързана с разширяване продуктовия асортимент на компанията, чрез добавянето на нови, търсени на пазара биологично чисти продукти. Реализацията на инвестиционния проект включва предприемането на мерки именно в тази насока, изпълнението на които ще осигури производството на 2 нови продуктови групи, които ще разнообразят асортимента на компанията: студено пресовани масла и eтерични масла в резултат на топло извличане.

За постигането на така дефинираните специфични цели, по проекта се предвижда изграждането на нов цех в База „Богдан“ на Биопрограма ЕАД за преработка на медицински и ароматни култури, който включва закупуването на ново оборудване, осигуряване на материално-техническа база, където да бъдат поместени машините, както и осигуряване на необходимите складови площи в База „Богдан“ за съхранение и естествено сушене на суровините. В резултат от закупуването и внедряването на новото оборудване за преработка на медицински и ароматни култури, ще се създаде технологична възможност за въвеждането на нови продуктови групи, чрез които ще бъде постигнат ръст на печалбата и приходите от износ, увеличаване на пазарния дял и повишаване конкурентоспособността на компанията.

Като резултат от изпълнение на проекта и заложените основна и специфични цели, ще се постигне подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

  • Внедряване на нови мощности;
  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;
  • Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;
  • Подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

 

Период на изпълнение: 24.03.2017 г. – 24.03.2020 г.

Обща стойност на проекта: 1 668 153,67 лева, в това число: 834 076,84 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 708 965,31 лева европейско и 125 111,53 лева национално съфинансиране.