Новини

Проект: № BG06RDNP001-4.015-0096-C01

Проект: № BG06RDNP001-4.015-0096-C01

2023-10-11 15:56

„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

 Европа инвестира в селските райони“

 

БИОПРОГРАМА ЕАД

 

в качеството си на бенефициент по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, е в изпълнение на проект:

 

№ BG06RDNP001-4.015-0096-C01

„Модернизация, автоматизация и осигуряване на енергийна автономност“

 

 

Основната цел на проекта е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на БИОПРОГРАМА ЕАД, чрез внедряване на модернизирани, автоматизирани и цифровизирани технологии и ВЕИ, подпомагащи компанията в предлагането на висококачествени биопродукти за българския и чуждестранен пазар.

 

За постигане на целта са предвидени следните инвестиционни дейности:

  • Внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности, както и подобряване на използването им чрез доставка и монтаж на автоматизирано и модернизирано оборудване за обработка и опаковане на билкови суровини в с. Дебнево и доставка и монтаж на автоматизирана линия за пакетиране на билков чай в с. Доброславци;
  • Подобряване енергийната ефективност в предприятието чрез внедряване на ВЕИ за собствено потребление – доставка и монтаж на 2 бр. автономни покривни фотоволтаични системи за всяка от двете бази – в с. Дебнево и с. Доброславци.

 

Резултатите от изпълнението на проекта са:

  • Подобряване на качеството, обема, безопасността и възможностите за производство на био продукти;
  • Постигане на енергийна ефективност и принос към опазването на околната среда;

 

Място на изпълнение: Производствените бази на БИОПРОГРАМА ЕАД в с. Дебнево и с. Доброславци.

 

Период на изпълнение: 28.07.2023 г. – 15.06.2025 г.

 

Обща стойност на проекта: 2 672 428,00 лева без ДДС, в това число 1 336 214,00 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 1 193 506,34 лева европейско и 142 707,66 лева национално съфинансиране.